Národní bezpečnostní programy - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Národní bezpečnostní programy

Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy
Obsahem NBP je především definování povinností a odpovědností jednotlivých subjektů v rámci civilního letectví, požadavků na projektování a ochranu letišť, postupů pro provádění jednotlivých bezpečnostních kontrol. Součástí NBP jsou přílohy, jejichž obsahem jsou vzory bezpečnostních programů jednotlivých subjektů, požadavky na technická zařízení, seznam zakázaných předmětů a další.

Po krátké registraci na webu Úřadu pro civilnní letectví lze stáhnout aktuální znění Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy.

REGISTROVAT SE
 

Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky
Každá osoba, která je nějakým způsobem účastna na civilním letectví musí absolvovat odpovídající odbornou přípravu. NPBV definuje, které osoby musí absolvovat ověření spolehlivosti před nástupem do zaměstnání, požadavky na jejich kvalifikaci a další. Jedna z částí je věnována vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy, kvalifikačním předpokladům školitelů, zkouškám, povinnostem a odpovědnostem, a osvědčování osob provádějících detekční kontroly.  Další část stanovuje postupy při přezkušování po absolvování odborných příprav, pro jaké skupiny osob jsou určeny, jaké jsou jejich cíle, rozsah, typ přezkoušení a platnost.

Stáhnout v češtině (formát PDF)
 

Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví ČR před protiprávními činy

Program popisuje způsoby a metody provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v  bezpečnostních programech subjektů.  Definuje jednotlivé typy kontrol, které mohou provádět buď osoby, které byly jmenovány subjektem k provádění vnitřní kontroly nebo osoby pověřené Úřadem pro civilní letectví k výkonu státního dozoru - národní auditoři. Součástí NPŘK jsou též kvalifikační požadavky na tyto osoby, soubor nápravných opatření, informační toky, četnosti kontrol atd.

Stáhnout v češtině (formát PDF)
 

Dokumenty ke stažení jsou převzaty ze zdroje: © Úřad pro civilní letectví (2020), www.caa.cz

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky