Řídící pracovníci a dohližitelé - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS

ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Řídící pracovníci a dohlížitelé

B16

Zvláštní odborná příprava osob,
které přímo dohlížejí na osoby provádějící bezpečnostní kontroly (dohlížitelé)

Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

B17

Zvláštní odborná příprava osob,
které mají na vnitrostátní nebo místní úrovni obecnou odpovědnost za zajištění toho, aby bezpečnostní program a jeho provádění splňovaly všechny právní předpisy (řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti)

Podrobnosti o přípravě

Objednat
 
 

Podrobnosti o přípravách

B16

Zvláštní odborná příprava osob,
které přímo dohlížejí na osoby provádějící bezpečnostní kontroly (dohlížitelé)

Jedná se o jednodenní školení v celkovém rozsahu 6 hodin včetně praktického cvičení a praxe.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro vedení osob provádějících bezpečnostní kontroly, způsoby provádění zpětné vazby a jejich motivaci. Součástí školení jsou psychologické aspekty bezpečnostních kontrol, způsoby předcházení a řešení konfliktních situací.


Obsah:

Příslušné právní požadavky
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané Úřadem pro civilní letectví

Úkoly v oblasti dozoru

Monitoring na stanovišti, provozní kontrolní činnost

Vnitřní kontrola kvality
Požadavky vyplývající z NPŘK, typy kontrolní činnosti, plány kontrol, příprava, vyhodnocení, zpráva

Reakce na odhalení zakázaných předmětů

Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Mimořádné události
Letištní pohotovostní plány, druhy mimořádných událostí (mimořádné události, mimořádné bezpečnostní situace, nestandardní situace), postupy v případě mimořádných událostí, součinnost bezpečnostních složek, řízení při mimořádných událostech a odpovědnosti jednotlivých osob

Zajištění odborného vedení, odborné praxe
Nejčastější nedostatky, hodnocení výkonu (zpětná vazba), dohled nad pracovníky, komunikace, vedení lidí, kodex bezpečnostního pracovníka

Motivace
Techniky motivace

Řešení konfliktů

Typy, prevence vzniku, možnosti řešení, modelové situace

Bezpečnostní vybavení a metody detekční kontroly
Způsob používání, schopnosti a omezení bezpečnostních zařízení, detekční kontroly osob, kabinových a zapsaných zavazadel a vnášených předmětů

 
Objednat
 
 

-  

 

B17

Zvláštní odborná příprava osob,

které mají na vnitrostátní nebo místní úrovni obecnou odpovědnost za zajištění toho, aby bezpečnostní program a jeho provádění splňovaly všechny právní předpisy (řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti)

 

Jedná se o jednodenní školení v celkovém rozsahu 2 hodin teorie + praktické ukázky provozu dle zaměření.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je získání potřebných znalostí osob odpovídajících za některý ze subjektů, který uplatňuje normy ochrany letectví před protiprávními činy. Kromě znalostí týkajících se provádění bezpečnostních kontrol a bezpečnostního vybavení nabyde účastník také schopnost provádět zpětnou vazbu a používat vhodné nástroje pro motivaci. Součástí školení jsou psychologické aspekty bezpečnostních kontrol, způsoby předcházení a řešení konfliktních situací.


Obsah:

Příslušné právní požadavky s důrazem na oblast, ve které manažer působí (letiště, letecká společnost, schválený agent aj.)
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané
Úřadem pro civilní letectvíÚřadem pro civilní letectví

Kontroly kvality na interní a vnitrostátní úrovni, na úrovni Společenství a na mezinárodní úrovni
Požadavky vyplývající z NPŘK, zákona č. 49/1997 Sb. a nařízení EK č. 18/2010, typy kontrolní činnosti, plány kontrol, příprava, vyhodnocení, zpráva, nápravná opatření, akční plány

Motivace
Techniky motivace, kritéria a požadavky na výběr pracovníků, zpětná vazba, odměňování, odborný růst

Bezpečnostní vybavení a metody detekční kontroly
Způsob používání, schopnosti a omezení bezpečnostních zařízení, detekční kontroly osob, kabinových a zapsaných zavazadel a vnášených předmětů
dle zaměření

Bezpečnostní kontroly a prohlídky letadla, ochrana letadla a spojení zavazadla s cestujícím
Typy letadel, specifika jednotlivých typů, kontrolované prostory, riziková místa, ochrana letadel, hlídkování, pečetění, systémy pro zajištění spojení zavazadla s cestujícím, nedoprovázená zavazadla dle zaměření

Specifika oblasti, ve které manažer působí (letiště, letecká společnost, schválený agent aj.)

Prohlídka příslušného provozu

 
Objednat
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky