AVSEC & Emergency training

Online registrace

Workshopy a semináře​

Online registrační formulář

Kontaktní a fakturační údaje

WORKSHOPY A SEMINÁŘE

Všeobecné a organizační podmínky

1. Všeobecné a organizační podmínky

1.1 Je nezbytné přečíst, porozumět & souhlasit s podmínkami níže uvedenými. V rámci vyplňování přihlášky k účasti na workshopu se s těmito podmínkami musíte seznámit a odsouhlasit je. Odesláním přihlášky vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas.
1.2 Níže uvedené podmínky jsou podmínkami pro obchodní vztah mezi Vámi jakožto zákazníkem a organizátorem workshopu Ing. Janou Podolkovou.
1.3 Minimální věk pro účast na workshopu je 18 let.

2. Úhrada za poskytnuté odborné přípravy

2.1 Úhradu za workshop je možno provést bankovním převodem na účet č. 670100-2208124984/6210 pro platby v CZK nebo na účet č. 2801008538/2010 pro platby v EUR na základě zaslané zálohové faktury.

3. Storno podmínky

Workshop on Security Culture - 1. prosince 2021

3.1 V případě, že se účastník odhlásí do 17.11.2021, požadujeme s ohledem na náročnost workshopu storno poplatek ve výši 50% ceny.
3.2 V případě, že se účastník odhlásí po 18.11.2021, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny a účastnický poplatek již nemůže být refundován.
3.3 V případě Vaší neúčasti z důvodu např. nemoci nebo pracovního vytížení je možné vyslat na workshop náhradníka. Ten však musí splňovat výše uvedené požadavky na účast a souhlasit s těmito obchodními podmínkami.

4. Nakládání s informacemi

4.1 Účastník tímto bere na vědomí, že v rámci workshopu, kterého se účastní, jsou mu ze strany přednášejícího poskytovány informace, postupy, praktiky a materiály (dále společně jen „informace“), které jsou považovány za důvěrné, jsou předmětem profesního a obchodního tajemství a chráněného know-how.
4.2 Účastník je oprávněn užít informace toliko pro vlastní užití v praxi, v souladu s účelem, ke kterému byly ze strany přednášejícího poskytnuty. K jinému účelu je může použít pouze s předchozím písemným souhlasem přednášejícího. Zejména pak není oprávněn poskytnuté informace dále předávat, využít při školení jiných osob, apod.
4.3 Účastník je povinen poskytnuté informace chránit, nesmí je jakýmkoli způsobem zveřejnit či učinit přístupnými třetím osobám. Účastník není oprávněn z informací, předaných mu v tištěné podobě, pořizovat jakékoli kopie, a to ani listinné, digitální, ani jiné, jakož ani výpisy, opisy, poznámky apod.
4.4 V případě porušení tohoto závazku odpovídá účastník za veškerou tímto způsobenou škodu, včetně případného ušlého zisku, takovou škodu je povinen nahradit, a je povinen též vydat veškerý případný prospěch, který by v důsledku porušení nebo v souvislosti s ním získal.